Regulamin

 1. Każdy uczestnik kursu musi zapoznać się i przestrzegać regulaminu Krytej Pływalni.
   
 2. Uczestnik szkolenia we własnym zakresie powinien skonsultować się ze swoim lekarzem i sprawdzić, czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność. Osoby uczestniczące w zajęciach deklarują (pisemnie), że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.
   
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, również z przyczyn od niego niezależnych.
   
 4. Uczestnicy kursu zobowiązani są do stosowania się do poleceń instruktorów oraz ratowników.
   
 5. Każdy uczestnik powinien mieć strój kąpielowy, klapki oraz ręcznik. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.
   
 6. Rodzice lub opiekunowie nie wchodzą na halę basenową - dzieci są odbierane i odprowadzane przez instruktorów.
   
 7. Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności.
   
 8. Istnieje możliwość odrobienia zajęć po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności (sms, telefon). Termin odrobienia zajęć należny ustalić z organizatorem.
   
 9. „Akademia Pływania” odpowiada za dzieci tylko i wyłącznie w czasie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie).
   
 10. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po opłaceniu kursu.
   
 11. Opłata za zajęcia jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.